Promocja to prowadzenie działań informacyjnych i propagandowych, których celem jest zwiększenie znajomości marki, produktu oraz firmy przez klientów. Promocja ma wpływać na zwiększenie popytu na oferowane towary lub usługi. Marketing mix wykorzystuje działania promocyjne do osiągnięcia wcześniej założonych celów. Promocja ma na celu objęcie wpływem nabywców indywidualnych oraz instytucjonalnych. Marketing mix łączy promocję z procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyróżnia się dwie fazy tego procesu. W fazie pierwszej przedsiębiorstwo otrzymuje z rynku informacje, które są efektem przeprowadzonych badań marketingowych. W drugiej fazie przedsiębiorstwo przekazuje informacje na rynek. Informacje te powinny dotyczyć prezentacji produktu, miejsca jego nabycia, okresu dostępu do danego dobra oraz firmy oferującej produkt. Cel przekazu informacji w branży marketing mix może być różny. Celem przedsiębiorstw produkcyjnych oferujących towary jest podanie informacji przekonujących do zakupu usługi lub towaru, natomiast przedsiębiorstwa handlu detalicznego powinny skoncentrować się na ukształtowaniu wśród nabywców czynnej znajomości firmy.

Marketing mix związany jest z różnego rodzaju działaniami, np. nieustannym ulepszaniem produktów, podnoszenia ich jakości i estetyki, doskonaleniem metod dystrybucji, obniżaniem cen w celu udostępnienia produktu większej ilości klientom. Promocja ściśle związana jest z produktem, gdyż jego rodzaj decyduje o funkcjonowaniu rynku dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. Marketing mix obszaru dóbr konsumpcyjnych powinien głównie opierać się na środkach masowego przekazu, a firmy oferujące dobra przemysłowe, na sprzedaży osobistej