Każda strategia marketingowa, z założenia, powinna być oparta na konkretnym planie, ukierunkowana na jasno określoną grupę odbiorców docelowych, a także wprowadzona w życie w stosownym czasie i okolicznościach. Tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej, poprzedzone jest badaniem rynku, a zwieńczone- pomiarem i oceną efektywności powziętych działań.

Kombinacja narzędzi marketingu, a więc działań związanych z produktem, jego ceną, dystrybucją i komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem nosi nazwę marketingu-mix. Marketing –mix przedsiębiorstwa musi być zbiorem wewnętrznie zintegrowanym. Gdyby narzędzia marketingu nie były do siebie wzajemnie zintegrowane i podporządkowane oczekiwaniom nabywcy, potencjalni klienci odrzucając tylko jeden z elementów marketingu-mix, nie dokonaliby zakupu, a tym samym, przedsiębiorstwo nie zrealizowałoby zakładanych celów działalności- pisał w swojej monografii Marketing Jacek Musiałkiewicz (J. Musiałkiewicz, Marketing, Ekonomik, Warszawa 2001, s.18). Jak widać, autor opracowania wymienia 4 czynniki, na których bazuje marketing-mix. Jest to tak zwane 4P McCarthy’ego (stworzone jeszcze w latach 60. XX wieku): Produkt (Product), Cena (Price) Dystrybucja (Place), Promocja (Promotion). Warto omówić pokrótce każdy z tych faktorów.